Hírek2023-03-27

MARADJUNK EGYÜTT 3.0

Kedves Kollégánk!

A visszaszámlálás a végéhez közelít! Nyilvántartásunk szerint eddig nem nyilatkozott a kamarai tagságának fenntartására vonatkozóan.

Legfontosabb céljaink, hogy

 • mi fogorvosok együtt maradva biztosítsuk saját képviseletünket azokban a kérdésekben, amiket csak mi értünk, érzünk és értékelünk igazán;
 • az egészségügyi ellátórendszerben sikerrel érvényesíthessük a fogorvos-szakmai szempontokat;
 • kizárólag szakmai alapon, politikai felhangoktól mentesen a megoldásra váró problémák vonatkozásában együttműködhessünk a mindenkori egészségügyi kormányzattal és a szakmai szervezetekkel, hiszen csak ez tud eredményre vezetni;
 • a betegellátás minden területén hozzájárulhassunk a biztonság-minőség-hatékonyság egységéhez;
 • fenntarthassuk kiválóan működő nemzetközi kapcsolatainkat;
 • megtarthassuk országos illetékességi területünket és megígért kompetenciáinkat;
 • az Önök által választott vezetők kompetensen tárgyalhassanak fogorvos-ügyekben, és a szakmai kérdések ne a fejünk felett dőlhessenek el.

Tagi szolgáltatásaink:

 • magas színvonalú továbbképzések
 • távoktatási lehetőségek
 • Magyar Fogorvos című rangos hazai szakmai folyóirat
 • élet- és balesetbiztosítás
 • szükség esetén az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó jogsegély szolgáltatás
 • rászorultság esetén alapítványon keresztül történő anyagi támogatási lehetőség

Változtatni, érdekeket képviselni és célokat elérni csak összefogással és együtt tudunk.

Tisztelettel, de egyben nyomatékosan kérjük, hogy a tagsági jogviszony fenntartói nyilatkozatának határidőben történő visszaküldésével (legkésőbb 2023. április 1. (szombat) 24:00-ig történő beérkezéssel) tegye lehetővé, hogy a Fogorvosok Területi Szervezete Elnöksége az így kapott felhatalmazással élve a továbbiakban is a tagság érdekében dolgozhasson.

A nyilatkozat kitöltésére és visszaküldésére vonatkozó információ az alábbi linken található.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

A nyilatkozat E-papíron (hivatali kapu), e-mail-en (szkennelve), vagy postai úton is visszaküldhető.

A tagsági jogviszony fenntartó nyilatkozat annak kifejezése, hogy egy hivatásrendi-, szakmai-, érdekvédelmi köztestülethez tartozunk.

Már csak 5 nap van hátra!       

A magyar fogorvostársadalom egysége érdekében kérjük, küldje vissza tagsági jogfenntartó nyilatkozatát a fent jelzett határidőig.

Mert „ITT A LÉT A TÉT”

Bízva az összefogás erejében,
kollegiális üdvözlettel


Dr. Linninger Mercedes
elnök


2023-03-27

TAGSÁGI JOGVISZONY FENNTARTÓ NYILATKOZAT

Nyilatkozni kell a Magyar Orvosi Kamara tagságára vonatkozóan  
Ezt az alábbi módokon lehet megtenni: 
>>Elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon keresztül<<

A részleteket itt találja lépésről-lépésre.

>>Papíron<<

1. Nyilatkozat letöltése
2. Nyomtatás után kitöltés, aláírás és elküldés az alábbi elérhetőségek egyikére: 

postán: Magyar Orvosi Kamara 1390 Budapest 62., Pf. 175.
e-mailben befényképezve: maradok@mok.hu címre

A 2023. évi I. tv (Magyar Közlöny 2023. évi 31. szám, 2023. márc. 1) módosította az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt.

A hatályba lépett fenti jogszabálymódosításra tekintettel, kamarai tagsági jogviszonyával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A törvény 5. §-a rögzíti: „A …2023. évi I. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése napján a Magyar Orvosi Kamara tagja, a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül - a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségéhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja-e tartani a kamarai tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági viszony a Módtv. hatálybalépését követő 31. napon megszűnik." 

A törvény értelmében a fogorvosok szabadon dönthetnek arról, hogy fenn kívánják-e tartani kamarai tagságukat. melyhez 2023. március 2.-át követő 30 napon belül szükséges a fenti, írásbeli jognyilatkozat visszaküldése.

Nem tudjuk mit hoz a holnap. Egy biztos, hogy a fogorvosok érdekében csak egységesen és testületileg, tagsági támogatással lehet fellépni, érdeket érvényesíteni.
Jelen helyzetben a kamarai tagságukat fenntartó fogorvosok saját maguk fogják ennek irányát és céljait megfogalmazni és azokért tevőlegesen tenni.

Megrendült szívvel, és nemes lélekkel kérjük Önöket, hogy a tagfenntartói nyilatkozatuk határidőben történő visszaküldésével (legkésőbb 2023. április 1. 24:00) tegyék lehetővé, hogy ezután is Önökért dolgozhassunk csendben, de lehetőségeinkhez mérten eredményesen!


2023-03-03

Kamarai tagokra vonatkozó élet- és balasetbiztosítás

Tisztelt Tagunk, Kedves Kollégánk!


Az elmúlt időszakban több esetben is tapasztaltuk, hogy baleset, vagy netán sajnálatos halál esetén az érintett kamarai tagnak – nyilatkozat hiányában - nincs érvényes biztosítása, mely az adott helyzetben anyagi segítséget jelenthetett volna számára/örökösei részére.

Ennek okán szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét, hogy a MOK egyik tagi szolgáltatása a kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása. Az erre vonatkozó részletekről az alábbi linken keresztül tájékozódhat.
https://mok.hu/tagi-szolgaltatasok/kamarai-tagok-csoportos-elet--es-balesetbiztositasa

A biztosítottság feltétele az érvényes kamarai tagság és a megadott érvényes meghatalmazás.

Tájékoztatjuk, hogy

 • 2019. június 1-től a biztosítási fedezet csak a MEGHATALMAZÁST ADOTT, 80. életévüket be nem töltött tagokra érvényes;
 • 2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt a korábbi, összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés;
 • 2022. június 1-től újabb három évre, változatlan szolgáltatásokkal folytatódik a MOK tagok csoportos biztosítása.

Az új csoportos élet- és balesetbiztosítás azon 80. életévüket még be nem töltött tagokra is kiterjeszthető, akik 2019. június 1-ét követően adnak meghatalmazást. Esetükben a biztosítotti jogviszony új biztosítottként, a meghatalmazásnak a MOK rendszerében történő regisztrálását követő nap 0. órájától lép érvénybe, a biztosítási feltételek új biztosítottakra vonatkozó meghatározása szerint.

A biztosításra vonatkozó meghatalmazás leadásának menete:
- Keresse fel a MOK honlapjának személyes menü/csoportos élet- és balesetbiztosítás rovatát:
https://mok.hu/bejelentkezes?ref=https://mok.hu/szemelyesmenu/csoportoseletesbalesetbiztosita
- Jelentkezzen be, melyhez kövesse az oldalon megjelenő utasításokat.
- Bejelentkezést követően megjelenik a meghatalmazás szövege.
- Töltse ki a rövid űrlapot
(név, pecsétszám, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges).
- A "beküldöm"-re kattintva adja le a meghatalmazást.

A biztosításra vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül elérhető:
https://www.mokkomplex.hu/content.php?cid=cont_4fd0a77ec831c6.26452987

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító ügyfélszolgálatát kell keresni. A kárügyintézést a biztosítottnak/kedvezményezettnek/örökösnek kell végeznie. A személyes adatok védelme miatt a MOK nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat.

Bízunk benne, hogy minél több kolléga él a biztosítás által nyújtott lehetőséggel!


2023-03-22

MARADJUNK EGYÜTT! 2.0 (Hírlevél a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagsága részére: 2023.03.12.)

Tisztelt Kollégák!

2023. március 10-én a MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnökségi ülést tartott. E fórum a MOK Országos Elnökségétől teljesen független, egyetlen közös tagunk sincs.

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete Elnöksége egyhangúlag elhatárolódik minden politikai visszhanggal átitatott megnyilvánulástól és munkáját kizárólag szakmai alapon kívánja végezni és a tagságát képviselni.
A Fogorvosok Területi Szervezete mindenkor tartotta, és tartja magát a hivatásrendi köztestület működési szabályaihoz, munkáját és kommunikációját a szakmai szervezetekkel és a mindenkori egészségügyi kormányzattal együttműködve, politikamentesen végzi a fogorvostársadalom érdekében. Soha nem tett, és nem tesz politikai felhangú nyilatkozatokat sem személyesen, sem a sajtóban, sem a közösségi médiában, mert az a szakmai érdekképviseletnek ártana.

Kérem a tisztelt tagságot, hogy amennyiben bárki politikai hivatkozással próbálja maradásra ösztönözni telefonos, e-mailes vagy személyes megkeresésekkel, azt haladéktalanul jelentsék Titkárságunknak, mert ezektől a MOK Fogorvosok Területi Szervezete szintén teljes mértékben elhatárolódik.

Elnökségünk egyhangú határozatában deklaráltaknak megfelelően az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításának következtében a kamarai jogkörből elvont etikai eljárások ügyének rendezése érdekében levelet küldtünk a Belügyminiszter Úrnak, felajánlva az évtizedek óta működő regionális fogorvosi etikai bizottságaink tapasztalt tagjainak szakértő együttműködését az Egészségügyi Tudományos Tanács részére. Ezzel is a fogorvos tagok elleni eljárások szakmaiságát szeretnénk az e téren jártas kollégák közreműködésével segíteni.   

Kommunikációs stratégiánk sikerességének zálogairól részben már tájékoztattuk Önöket (az kizárólag a Fogorvosok TESZ Elnökség munkájának köszönhető, ellentétben a megtévesztően megjelent egyéb tájékoztatásokkal).
A tagságunk részére 2023. március 3-án kiküldött hírlevelünk ITT olvasható.

Az alapellátásban dolgozó kollégák érdekeinek képviseltére e kommunikációnak köszönhetően 2019-óta most egyedülálló lehetőség adódott: az OKFŐ felkérésére személyes, szakértői meghívást kaptam az alapellátási munkacsoportban való közreműködésre, ezért kérem Önöket, hogy problémáikat, és konstruktív javaslataikat küldjék meg közvetlenül a tagsagiforumFTESZ@gmail.com e-mail címre, hogy azokat szükség szerint munkaanyagainkba integrálva a lehető legjobb indítványokat tehessünk.

Tisztelt Kollégák!

A mi feladatunk itt azonban nem ér véget. Számos és hangsúlyos feladat áll még előttünk:

 • még mindig nem megoldott az iskolafogorvosok égető problémaköre;
 • a szakellátók jogállása és finanszírozási helyzete;
 • a területi ellátási kötelezettség nélküli kollégáink képviselete;
 • és a tagságunk legnagyobb részét képező magánfogorvosi kör érdekképviselete. Az érdekükben megfogalmazott állásfoglalásunk, - mely az állami ellátásba történő részvételük szándékára irányuló tervezet cáfolása volt -, is láttatni engedi, hogy számunkra mennyire fontos jelenlétük. Az elmúlt évek igazi vesztesei közt sokan az ő köreikből kerültek ki, hiszen COVID-járvány idején történt bevételkiesésük kompenzálására semmilyen juttatásban nem részesültek, noha az általános ellátásban is helyt állva bizonyították elkötelezettségüket.

MARADJUNK EGYÜTT!

Hogy mi, fogorvosok, a lehető legnagyobb autonómiával

 • magunk szabhassunk irányt,
 • folytatólagosan biztosíthassuk Önöknek a továbbképzésben való részvételt tagi szolgáltatásunk keretei közt,
 • szükséges esetben jogsegélyt nyújthassunk,
 • ellátási területtől függetlenül mindannyian egyformán fontosnak érezhessük magunkat,
 • és hogy ne lehessünk perifériára kényszerítve az orvosszakma képviselői közt úgy, hogy munkásságunk a humán egészség prevenciós kapuja, ellátásunk jelentősége ezért megkérdőjelezhetetlen!

Egységes érdekünk, hogy a fogorvostáradalom együtt maradjon. A jövőben érdeket képviselni csak úgy fogunk tudni, ha mögöttünk erős és jelentős számú tagság áll.
A Fogorvosok Területi Szervezete mindig a fogorvosok szakmai érdekeiért dolgozott és ez után is ezt szeretnénk tenni. Ehhez azonban mindannyiukra szükségünk van.

Kérjük Önöket, hogy akik eddig még nem tették meg - a megadott határidőn belül (mielőbb, de legkésőbb 2023. április 1. (szombat) 24:00-ig történő beérkezéssel) küldjék vissza tagfenntartó nyilatkozataikat, melyet az alábbi linken keresztül érnek el.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

 

Bízva az összetartozás erejében,
kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök

 


2023-03-12

Hírlevél a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagsága részére az Ekt. tv. módosítása kapcsán (megküldve: 2023. március 03.)

Tisztelt Kollégák!

A 2023. március 2-án hatályba lépő, módosított 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt.) eltörölte a kötelező kamarai tagságot.
E döntéssel a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (FTESZ) mérhetetlenül nehéz helyzetbe került.

A fogorvos társadalmat nem érintő kérdésben markánsan állást foglaló MOK „nagy kamarai” vezetés és a Kormányzat konfliktusának kereszttüzében a FTESZ egyike a vétlen áldozatoknak.

A módosított törvény értelmében most az Önök joga eldönteni, hogy tagjai maradnak-e szervezetünknek.
A FTESZ elnökeként az elnökségünk nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy mérlegeljék kamarai tagságuk fenntartásának fontosságát!

Habár a mostanában igen hangos, felfokozott hangulat nem igazán szólt a fogorvosok valódi problémáiról, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 2022. december 22-én megküldött hírlevelünkben láthatták, hogy a vezetésemmel működő FTESZ elnökség kérte a Belügyminisztérium illetékeseit, hogy az indikátor alapú teljesítmény-finanszírozás (melynek szükségességét egyébként a MOK „nagy kamarai” elnökség 2020-ban fogalmazta meg a Kormányzat felé) csak tesztidőszak után kerüljön bevezetésre.
Ugyanezt a javaslatot fogalmazta meg az Országos Kollegiális Szakmai Vezető fogorvos is dr. Takács Péter Államtitkárral folytatott egyeztetés előtt a MOK elnökségének írt levelében.

Emlékeztetem továbbá Önöket, hogy a jogszabálytervezetek megjelenése után pánikhangulatba került magán-fogorvosi kör megnyugtatására jogértelmezést jelentettünk meg honlapunkon, magyarázva azt, hogy a magánellátók közfinanszírozott ellátásban történő munkavégzése és/vagy ügyeletbe kényszerítése miért is nem vonatkozik a fogorvosokra.
Az említett passzus ezután egyáltalán nem került bevezetésre.

Szervezetünk jelentőségének hangsúlyozása érdekében arról is tájékoztatom Önöket, hogy a MOK szervezeti egységei közül a legszélesebb körű és mértékű tagi szolgáltatásokat a FTESZ biztosítja, hogy korábban és az immáron jelentősen megemelt tagdíj összegéből (melynek mértékével nem értettünk egyet) az élethosszig tartó továbbképzési kötelezettség teljesítésében külön költség nélkül tudjanak megfelelni tanfolyamainkon való részvételükkel.

Tagi szolgáltatásainkat a jövőben is biztosítani szeretnénk az Önök segítésére és támogatására, mely többek között a térítésmentes továbbképzések, távoktatási lehetőségek, a Magyar Fogorvos c. lap, az egészségügyi tevékenységet érintő jogi segítségnyújtás, vagy akár a csoportos élet- és balesetbiztosítás nyújtásában valósul meg.

Külön szakmai hangsúlyt szeretnénk fektetni a FTESZ-en belül megalakuló csoportoknak, melynek szabályzati háttere már előkészítésre került. Ezek a szakmai csoportok a FTESZ elnökség hatékonyabb munkavégzését és érdekérvényesítését tudják elősegíteni az ellátási szintjüket érintő szakmai kérdésekben. A speciális érdekképviseleti alapon létrehozott csoportok aktívabban és célzottabban segíthetik a jogszabályok véleményezését, javaslatok megfogalmazását és az adott ellátási szintre vonatkozó problémák közvetítését, munkaanyagok kidolgozását.
Ezek a csoportok a tagság igénye alapján szerveződhetnek.
Ilyen pl.:
- alapellátási és iskolafogászati,
- szakellátási,
- magánfogorvosi,
- TEK nélküli, 
- rezidensi,
- Eszjtv. hatálya alá tartozói,
- nyugdíjas,
stb. csoportok.

Végezetül ismét szeretném Önöket informálni arról, hogy magam, ahogyan elődeim, és a tisztségviselő kollégák jelentős része is a működési költségek javára lemondtunk tiszteletdíjunkról, és feladatainkat elhivatottságból, társadalmi munkában, az Önök szolgálatában végezzük minden térítés nélkül.
A FTESZ fennmaradása tehát szívügyünk, és nem megélhetésünk biztosítéka.

Nem tudjuk mit hoz a holnap. Egy biztos, hogy a fogorvosok érdekében csak egységesen és testületileg, tagsági támogatással lehet fellépni, érdeket érvényesíteni.
Jelen helyzetben a kamarai tagságukat fenntartó fogorvosok saját maguk fogják ennek irányát és céljait megfogalmazni és azokért tevőlegesen tenni.

Megrendült szívvel, és nemes lélekkel kérem Önöket, hogy a tagfenntartói nyilatkozatuk határidőben történő visszaküldésével tegyék lehetővé, hogy ezután is Önökért dolgozhassunk csendben, de lehetőségeinkhez mérten eredményesen!

A tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

Bízva az összetartás erejében,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök


2023-03-12

Kamarai tagságra vonatkozó tájékoztatás

Tisztelt Kamarai Tagunk!

A 2023. évi I. tv (Magyar Közlöny 2023. évi 31. szám, 2023. márc. 1.) módosította az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt.

A 2023. március 2-án hatályba lépett fenti jogszabálymódosításra tekintettel, kamarai tagsági jogviszonyával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2023. évi I. tv 2. § 2) bekezdése szerint: „Az Ekt. 14/A. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki: „(1c) Az orvosok, fogorvosok, továbbá a nem orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának.”

A jogszabály módosítás értelmében tehát a fogorvosi tevékenység végzéséhez a jogszabály hatálybalépését, azaz 2023. március 02-át követően nem kötelező a kamarai tagsági jogviszony.

A törvény 5. §-a rögzíti továbbá: „A …2023. évi I. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése napján a Magyar Orvosi Kamara tagja, a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül - a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségéhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja-e tartani a kamarai tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági viszony a Módtv. hatálybalépését követő 31. napon megszűnik. A tagságot fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a Magyar Orvosi Kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges.”

A törvény értelmében a fogorvosok szabadon dönthetnek arról, hogy fenn kívánják-e tartani kamarai tagságukat, vagy meg szeretnék szüntetni. Amennyiben tagságukat fenn kívánják tartani, azt 2023. március 2-át követő 30 napon belül (azaz legkésbőbb 2023. április 1. 24:00-ig történő beérkezéssel) tehetik meg a kamara felé egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal.

Ennek módjáról vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

Amennyiben kamarai tagsági jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arra vonatkozóan nem kell külön nyilatkozatot tennie, mert a törvény értelmében a tagsági jogviszony a 2023. március 2-át követő 31. napon (azaz 2023. április 2-án) automatikusan megszűnik.

A tagsági viszonyát fenntartani nem kívánó tag részére az éves tagdíj arányosan fennmaradó része a tagsági viszony megszűnését követően visszautalásra kerül. Erre vonatkozó tájékoztatást a MOK Országos Hivatala a későbbiekben fog közzé tenni.

Bízunk benne, hogy elismerve és értékelve a kamarai tagság és a szakmai egységesség előnyeit, valamint eddigi munkánkat és közös erőfeszítéseinket a kamarai tagság fenntartása mellett dönt.

Bármilyen kérdés, kérés esetén keresse a MOK Fogorvosok Területi Szervezete irodáját a honlapunkon található elérhetőségeinken.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=elerhetoseg


2023-03-07

Átlagfinanszírozás megszűnése

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a COVID 19 járvány miatt bevezetett átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2023. április havi kifizetésektől) kezdődően megszűnik, azaz 2023. februártól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi ellátásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesítmény alapján finanszírozza.

http://neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/Tajekoztato_atlagfinanszirozas_megszunteteserol.html


2023-02-06


2023-01-16


2022-12-22

  Következő