Tájékoztató cégjegyzékbe vett adatok változásával kapcsolatban.


2012. március 1-jétől módosultak a gazdasági társaságokról és a cégeljárásról szóló törvények. Ezzel a tájékoztatással a változások néhány lényeges pontjára szeretnénk a kollégák figyelmét felhívni. 

A módosítás előírja, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. hatálya alá tartozó társaságok a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában pedig legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek:


1./  a székhely, a telephely és a fióktelep használatának jogcímét igazoló okiratot a cégbíróságra benyújtani (tulajdoni lap + bérlet esetén bérleti szerződés, szívességi használat esetén hozzájáruló nyilatkozat, saját tulajdon esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság a saját tulajdonát jelölte meg székhelyként/telephelyként/fióktelepként), amennyiben erre korábban nem került sor,

 
2./ a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét és születési idejét a cégjegyzékbe bejegyeztetni,

3./ a cégjegyzékbe bejegyzett tag adóazonosító számát (külföldi esetében is!) bejelenteni a cégbíróságra. A jogi személy tag székhelyét, és cégjegyzékszámát ill. nyilvántartási számát, továbbá magánszemély tag lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét feltüntetni a társasági szerződésben és bejegyeztetni a cégjegyzékbe,

4./ külföldi jogi személy vagy belföldi lakóhellyel nem rendelkező személy esetén kézbesítési meghatalmazottat a cégbíróságra bejelenteni (a már bejelentett kézbesítési meghatalmazott személyét is felül kell vizsgálni, hogy megfelel-e a jelenlegi szabályoknak, illetve nem történt-e változás akár a külföldi személy, akár a kézbesítési meghatalmazott adataiban),

5./ a társaság főtevékenységén kívül a társasági szerződésbe felvenni a társaság teljes tevékenységi körét a TEÁOR 2008. nómenklatúra szerint (ehhez a NAV törzslapot le kell kérni a könyvelőn keresztül).


Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a módosító törvénnyel megállapított 7. § (4) bekezdésében (székhelyigazolás) és 31. § (2) bekezdésében foglalt okiratok (kézbesítési meghatalmazás) benyújtására ill. a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejegyeztetésére irányul.


Ugyancsak illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon, ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, vagy ha a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) címe  állami vagy önkormányzati döntés miatt változott meg.

Minden további változás illeték és közzétételi díj köteles.


A bejelentés elmulasztása automatikusan 50.000 - 900.000,- Ft-ig terjedő összegű pénzbírság kiszabásával jár.

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező.

2017-01-20 16:46